Algemene voorwaarden

Voor het wettelijk kader zie:
Decreet tot regelgeving van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector en

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector.

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Iedereen die zich op het terrein bevindt bekent kennis te hebben genomen van dit reglement.                  

Elke inbreuk kan uitsluiting tot gevolg hebben zonder enige vergoeding of terugbetaling.

Alle personen die zich op het terrein begeven, melden zich bij aankomst bij de receptie aan.

Op toegangs- en binnenwegen mogen er geen voertuigen parkeren en de snelheidsbeperking van 10 km/u wordt in acht genomen.

De kampeerders nemen de zedelijkheid, de openbare rust en de welvoeglijkheid in acht. Niemand mag zich door gedrag, houding of uitlating aan kritiek blootstellen.

Het laten spelen van radio’s, of andere geluidstoestellen mag niemand storen.

Na 23.00 uur is er volledige stilte vereist.

Autoverkeer is niet toegestaan tussen 23 en 7 uur. Auto’s die intussen toekomen, blijven op de parking aan de ingang. Uitrijden kan enkel voor noodgevallen.

De parkings aan de hoofdingang, Domein De Putten en Den Eyck mogen gebruikt worden door kampeerders voor het plaatsen van voertuigen. Aanhangwagens, kampeermiddelen en anderen mogen niet gestald worden op deze parkings.

Geen enkel wapen mag op het terrein worden binnengebracht.

Honden of huisdieren steeds aan de leiband, ook binnen de verblijfplaats. Overal dient u hondenpoep zakjes bij te hebben en steeds alle uitwerpselen op te ruimen. Overtredingen worden bestraft met 50 EUR boete, onmiddellijk te betalen aan de receptie.

Huisdieren mogen zich door hun gedrag niet aan kritiek blootstellen.

Aanvalshonden en agressieve waakhonden zijn niet toegestaan op het terrein.

In de kampeerverblijven vinden geen bedrijvigheden plaats of  worden goederen opgestapeld die gevaar voor brand of de gevolgen van brand kunnen vergroten.

Gas-, petroleum-, elektrische en andere kook- en verwarmingstoestellen zijn zo opgesteld dat zij alle veiligheidswaarborgen bieden. Zij staan op een goed geventileerde plaats, en op een warmtebestendige plaat.


Er worden geen open vuren gemaakt op het hele terrein. Barbeques worden enkel aangestoken met de daarvoor voorziene materialen. Zorg er ook steeds voor dat enige blusmogelijkheid voor kleine interventies voorhanden is.


De kampeerverblijven en de plaats er rond alsook de installaties voor gemeenschappelijk gebruik worden volledig rein gehouden.


Afval heeft zijn plaats in de daartoe bestemde vuilnisbakken. Sluikstorten wordt beboet.

Voor het lozen van afvalwater zijn er speciale plaatsen voorzien. Het lozen van afvalwater mag onder geen beding in grachten.

Verblijvers woelen geen grond om of graven deze niet uit. Alsook het ingraven van leidingen, kabels enz. is niet toegestaan. Gebeurt dit toch en er worden ondergrondse leidingen beschadigd komen de reparatiekosten ten laste van de kampeerder. Bestaande hoofdleidingen van water, riolering en elektriciteit onder geen enkel beding mogen worden gewijzigd.

In geval van schade aan de installaties van het kampeerterrein en bij ongeval moet de uitbater onmiddellijk worden gewaarschuwd. Toegebrachte schade aan inrichting en beplanting wordt vergoed.

Het kopen en verkopen van eetwaren en dranken mag alleen geschieden op de daartoe bestemde plaatsen. Voor het verkopen en uitdelen van andere voorwerpen is de uitdrukkelijke toestemming van de uitbater vereist.

Het voederen van vreemde dieren (zowel wilde als tamme) is ten strengste verboden.

Het is verboden de kampeerplaats als hoofverblijfplaats of domicilieadres te gebruiken.

Cancellation conditions: cancellation more than 24 hours before arrival entitles you to a full refund. In case of later cancellation, the first night plus cleaning costs will be charged.

De uitbater heeft steeds het laatste woord bij twisten, onduidelijkheden of onvolledigheid van het reglement.

Hoofdstuk 2: Enkel van toepassing op de vaste verblijvers

Artikel 1: Inschrijving en betaling

In het jaartarief is begrepen: de verblijfplaats, eigenaar met partner, ongehuwde kinderen, maximum één auto (zoals ingeschreven op de fiche) en eventuele gratis aangeboden verbruikskosten zoals vermeldt in de tarievenlijst (online raadpleegbaar).

Overnachtingen van iedere andere persoon dan hierboven beschreven wordt gemeld aan de receptie vóór de overnachting aanvat. Deze personen betalen de normaal geldende dagtarieven. Voor veelvuldige overnachtingen van een bezoeker kan een jaarabonnement worden aangevraagd.

Kinderen tot 6 jaar zijn vrijgesteld van betaling maar worden wel ingeschreven op het bureel.

Bezoekers die niet blijven overnachten kunnen gratis het terrein betreden. Elke bezoeker is wel verplicht zijn wagen op de parking buiten het terrein achter te laten. Bezoekers die zonder toelating het terrein oprijden met de wagen worden ontzet en betalen een boete.

De enige toegestane uitzondering: lossen en laden, hiervoor is wel toestemming gegeven door de uitbater. Mindervalide bestuurders kunnen eveneens toelating krijgen om met de wagen het terrein op te rijden. Dit moet dan wel gemeld worden en wij vragen ook om de mindervalide kaart achter de voorruit te leggen.

Voor huisdieren is een vergoeding van 60 EUR per jaar verschuldigd.

Artikel 2: Verblijfplaats en caravan

Plaatsen worden onder voorbehoud toegekend, zij mogen geenszins worden afgebakend, er mogen zonder toestemming van de uitbater geen wijzigingen aan of op het terrein worden aangebracht.  Hieronder vermelden wij wat is toegelaten. Al wat niet vermeld is, is niet toegelaten !!!

Wettelijk mag slecht 50% van de kampeerplaats “bebouwd” zijn. Dwz dat de oppervlakte van de caravan + gesloten voortent, beschermbak voor gasflessen (max. 1 per staanplaats), berghok en alle terreinverhardingen max. 50% van de plaats mag bedragen.

Op een plaats mag zich bevinden:

Caravan: 

Deze wordt geplaats zoals aangewezen door de campinguitbater. Verwijdering van caravans gebeurd steeds in overleg met de uitbater.

Berghok: 

Speciaal ontwerp exclusief voor Camping Houtum. Deze worden geplaatst door de uitbater en kosten € 1350 inclusief plaatsing en vloer. Schilderen van het berghok is een verantwoordelijkheid van de kampeerder. Er is slechts één berghok toegestaan per plaats.

Gas- en elektriciteitsinstallaties: 

Gas-, petroleum-, elektrische en andere kook- en verwarmingstoestellen moeten zo zijn opgesteld dat zij alle veiligheidswaarborgen bieden. Zij moeten op een goed geventileerde plaats staan, op een warmtebestendige plaat. Nazicht van de gasaansluitingen is verplicht en uit te voeren naar de geldende normen. Ook moet de installatie voldoen aan de keuringsnormen voor gasaansluitingen, door een attest voor te leggen van een erkend controle organisme

Beschermbak voor gasflessen:
Geplaatst achter de caravan, met een grootte waar enkel de gasflessen in kunnen opgeborgen worden. De kranen moeten bedienbaar zijn zonder de kast te openen. Vullen van gasflessen is niet toegestaan. Nieuwe gasflessen worden opvoorhand besteld en betaald op het bureel of besteld via een externe, erkende leverancier.

Opstapje:
Klein opstapje met twee treden. Dit met of zonder demonteerbaar bovenstuk met klein zonneluifeltje.

Zonneluifel of voortent:
De voortent moet demonteerbaar zijn en gemaakt uit tentzeil. Indien deze beschadigd of stuk is moet deze netjes worden hersteld, verwijderd of vervangen. Greppels voor afvoer van regenwater mogen alléén rond de voortenten gegraven worden en uitsluitend volgens de aanwijzingen van de uitbater. Regenwater mag worden opgevangen in een bovengrondse plastieken regenton.

Tuindecoratie:
Geen vaste constructies. De decoratie moet verplaatsbaar en tijdens de winter weg geborgen zijn.

Verharding:
Enige toegelaten verharding zijn tegels. De maximum verharde oppervlakte van een plaats mag niet meer zijn dan 25% van het gehuurd perceel. Dit samen met alle andere bebouwingen mag de 50% niet overschreden worden.

Beplanting:
Het planten van bloemen en andere lage gewassen is toegestaan. Het verwijderen van bestaande beplanting is niet toegelaten.

Afbakening:
Enkel door de uitbater geplaatste beplanting is toegestaan voor het afbakenen of omheinen van percelen. Het snoeien van deze hagen, bomen of struiken gebeurt enkel door de uitbater. Enige andere vorm van afbakening van de perceelsgrenzen is niet toegestaan. Hekwerken tot een maximale hoogte van 1 meter en uitgevoerd in hout kunnen wel op het terras of binnen de perceelsgrenzen geplaatst worden. De oppervlakte die afgebakend wordt, wordt gelijkgesteld aan verharde oppervlakte en moet dus binnen de toegelaten grenzen passen. Hekwerk wordt alleen geplaatst na overleg met de uitbater.

Aandacht: bij het aflopen of beeïndigen van het huurcontract!
U verkoopt de caravan op de plaats: dit kan enkel als de caravan jonger dan 15 jaar is, de staat ervan is goedgekeurd door de uitbater en als de plaats volledig conform de reglementering is ingericht of na herstelling van eventuele inbreuken hierop. Ook moet de installatie voldoen aan de keuringsnormen voor electriciteit, door een attest voor te leggen van een erkend controle organisme.

  • U verkoopt de caravan en deze wordt van de plaats weggetrokken: de plaats dient achter te blijven in de oorspronkelijke staat d.w.z. enkel de omringende beplanting mag blijven staan.  Verder moet de plaats geheel worden ontruimd van stenen, plaveien, piketten, tuindecoratie e.d.

Openstaande rekeningen worden betaald voor de verwijdering van de caravan.
Terugbetaling van waarborgen gebeurt pas als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Zie ook onze verkoopsvoorwaarden!

Artikel 3: Algemene bepalingen

Het afval wordt opgehaald aan de plaats op maandag en vrijdag. Sluikstorten wordt beboet. Huisvuil dient te worden verpakt in zakken met opschrift van Kempen Campings. De zakken moeten gesloten worden. Huisvuilzakken zijn te koop op het bureel. Groot vuil dat niet verpakbaar is een normale zak dient afgevoerd te worden door de kampeerder zelf naar een containerpark.

Gras- en tuinafval dient te worden verzameld in een hanteerbare plastic ton. Takken, bladeren en andere tuinafval worden afzonderlijk opgehaald. Er wordt niets meegenomen wat niet reglementair verpakt is.

Betalingen van gas, vuilniszakken, groot huisvuil, reparaties, e.d. gebeuren uitsluitend op het bureel. Openstaande rekeningen aan het einde van de maand worden gefactureerd met vermeerdering van 10 EUR administratiekosten + 1% rente per maand.

Verkochte goederen blijven eigendom van Houtum bvba zo lang ze niet betaald zijn. Voor verdere vragen of inlichtingen kan u tijdens de openingsuren terecht op het bureel. De uitbater heeft steeds het laatste woord bij twisten, onduidelijkheden of onvolledigheid van het reglement.

Verkochte goederen blijven eigendom van Houtum bvba zo lang ze niet betaald zijn. Voor verdere vragen of inlichtingen kan u tijdens de openingsuren terecht op het bureel. De uitbater heeft steeds het laatste woord bij twisten, onduidelijkheden of onvolledigheid van het reglement.

Laatst gewijzigd op 15 januari  2020